Podmínky zpracování osobních údajů spolkem Student Cyber Games, z. s.

I. Účel zpracování osobních údajů

 • I.1 Spolek Student Cyber Games, z.s., se sídlem Křenová 89/19, 602 00 Brno, IČ 26678586 (dále jen „SCG“), za účelem zajištění činnosti spočívající zejména v pořádání soutěží všeho druhu vyžaduje od účastníků těchto soutěží poskytnutí vybraných osobních údajů (dále jen „data“) tak, aby těmto mohly být zasílány informace obsahující pokyny a nabídky, které účastníci k úspěšné participaci na soutěžích nezbytně musí znát, a dále aby mohla být zajištěna kvalitní organizace akcí.

II. Správce

 • II.1 Správcem dat je SCG. V nezbytných případech mohou být tato data zpřístupněna zaměstnancům a spolupracovníkům SCG smluvně zavázaným k mlčenlivosti.
 • II.2 Data nebudou za žádných okolností zpřístupněna třetím osobám, mezi něž náleží i partneři SCG, sponzoři, a spolupracovníci SCG, kteří data k výkonu své činnosti nezbytně nepotřebují.

III. Obsah poskytovaných dat

 • III.1 SCG od subjektů údajů sbírá data, která nezbytně potřebuje k naplnění výše stanoveného účelu. Těmito jsou zejména v případě fyzických osob jméno, příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt, ročník narození a vzdělávací instituce, na které působí, v případě osob právnických název, adresa a e-mailová adresa. Nepovinně mohou být požadovány i další údaje, avšak tyto budou vždy označeny jako „nepovinné“.

IV. Prostředky a způsob zpracování

 • IV.1 Data jsou získávána přímo od subjektů údajů a s jejich výslovným souhlasem, a to buď prostřednictvím online formuláře umístěného na internetových stránkách soutěže, nebo e-mailem zaslaným subjektem údajů na adresu příslušného spolupracovníka SCG.
 • IV.2 Získané údaje se uloží do zabezpečené SCG databáze, která je fyzicky umístěna na serveru poskytovatele INTERNET CZ, a.s., se sídlem Ktiš 2 384 03, KTIŠ, IČ 26043319, a chráněna heslem. Tyto se uloží v podobě, v jaké jsou subjektem údajů poskytnuty, a nadále nejsou nijak měněny. Výjimku představují situace, kdy dojde k zadání neúplných nebo chybných dat a z podnětu subjektu údajů nebo zpracovatele dochází k jejich doplnění či opravě. Takový postup se vždy uskutečňuje s vědomím subjektu údajů.
 • IV.3 Po uložení jsou data využívána k organizačnímu zajištění akcí, zejména pak k rozesílání nezbytných souvisejících informací, sestavování účastnických listin apod.
 • IV.4 Poskytnuté osobní údaje mohou být rovněž využity k zasílání informací o dalších aktivitách SCG, aktivitách spojených se školou a výukou nebo informací v rámci partnerství SCG, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.).

V. Správnost a úplnost poskytnutých dat

 • V.1 Subjekty údajů jsou povinny poskytovat správná a úplná data a v případě nesplnění této povinnosti SCG o skutečnosti bezodkladně informovat, případně poskytnout nezbytnou součinnost k nápravě situace.
 • V.2 SCG je povinno zpracovávat jen pravdě odpovídající a úplná data. V případě pochybení je povinno bezodkladně zjednat nápravu.
 • V.3 Subjekt údajů má nárok na přístup k údajům vztahujícím se k jeho osobě. Na jeho žádost mu budou bezodkladně sděleny.

VI. Odstranění dat

 • VI.1 Konkrétní data budou z databáze bezodkladně odstraněna na základně žádosti subjektu údajů a také ve chvíli, kdy tato již nebudou nezbytně potřeba k zajištění výše popsaného účelu.